top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 21 от 15.03.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «New Day Company» ЖШС, БСН 180140021546,
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабыл-
данады: Астана қаласы, Алматы ауданы, Абылай хан
даңғылы, 49/3 үй, 3 пәтер. Тел. 87754126352.
3. «ВСК FOOD» ЖШС, БСН 161040028529 өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Несиегерлердің та-
лап-шағымдары осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-
ды: Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қараған-
ды қаласы, Пассажирская көшесі, 15А үй.
13. «ЮрСлужба» ЖШС (БСН 071240007168) өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 020000,
ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ш. Уәлиханов
көшесі, 195 үй.
14. «SEITOV A.K» ЖШС, БСН 210440028641 (ҚР,
Астана қаласы, Сауран көшесі, 3/1 үй), өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде
мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Астана қаласы,
Сауран көшесі, 10Б үй, 67 пәтер. Тел. 87770394572.
28. «Riverside Ltd» ЖШС, БСН 210640001062, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қа-
зақстан, Алматы қаласы, Медеу ауд., Достық көшесі, 97Б
үй, 245 пәтер, тел. +77471757375.
29. «Төретам финанс» несие серіктестігі» ЖШС,
БСН 160140024329, өзінің таратылатыны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы,
Төретам ауылы, Жанқожа батыр көшесі, н/ж.
30. «Эль-Амир» Медиациа және Құқық Орта-
лығы» жеке меншік мекемесі, Шымкент қаласы БСН
140640000990, әл-Фараби ауданы, Түркістан көшесі,
2/3 үй, 60 пәтер, өзінің таратылатыны туралы хабарлай-
ды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Шымкент қаласы, Тұрысов көшесі, 47, 1
кабинет, тел. 87786214844.
31. «Witteveen+Bos Kazakhstan B.V.» компаниясы-
ның филиалы, БСН 010641003924, есептік тіркеуден
шығуы туралы хабарлайды. Хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай ішінде шағымдар келесі мекен-
жай бойынша қабылданады: ҚР, Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы, 130000, 4 ықшамаудан, 73 ғимарат. Тел.
+77016647125.

ӘРТҮРЛІ

7. «Фирма Майкан» ЖШС, БСН 930340001110,
өзінің «ДИМ Строй» ЖШС-не, БСН 071040010874,
қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылғаны туралы
хабарлайды. Талап-шағымдар мына мекенжайда қабыл-
данады: ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Целинная көшесі,
108/2Б, тел. 87073731447.
8. «ДИМ Строй» ЖШС, БСН 071040010874, өзіне
«Фирма Майкан» ЖШС-н, БСН 930340001110, қосып
алу арқылы қайта ұйымдастырылғаны туралы хабарлай-
ды. Талап-шағымдар мына мекенжайда қабылданады:
ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Целинная көшесі, 108/2Б,
тел. 87073731447.
9. «Шығыс-МакДи» ЖШС өзінің барлық қатысушы-
ларына қатысушыдан өзіне тиесілі үлесін сату туралы
өтініш түскені, соған байланысты 2024 жылғы 17 сәуір-
де 14 сағат 30 минутта кезектен тыс жалпы жиналыстың
өткізілетіні туралы хабарлайды. Мекенжайы: Павлодар
қаласы, Майра көшесі, 33А құрылыс. Күн тәртібінде:
Серіктестіктегі қатысушы үлесін сату. Анықтама теле-
фоны: 87182628868.
10. «Amanat Corporation» ЖШС, БСН 030740011684,
өзіне «ВК TRADE EXPERT» ЖШС-нің, БСН
190740001228, қосылуы арқылы қайта ұйымдастыры-
латыны және таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-
ды: Қостанай қаласы, әл-Фараби даңғылы, 65 үй.
11. «Коммеск-Өмір» өмірді сақтандыру компания-
сы» акционерлік қоғамы Компанияның орталық офисі
орналасқан ғимаратты күрделі жөндеу жұмыстарының
аяқталуына байланысты Қазақстан республикасы,
050008, Алматы қаласы, Әуезов көшесі, 60 үй, «Almaty
Rezidence» бизнес орталығы, 9-қабат мекенжайынан
Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19 үй деген
бұрынғы мекенжайына көшетіні туралы хабарлайды.
Мекенжайымыз 2024 жылғы 1 наурызда өзгерді, бұл
Компанияның орналасқан жерінің ресми түрде өзгеруіне
және Компанияның Жарғысы мен басқа да құжаттарына
өзгеріс енгізілуіне әкеп соқпайды.
Байланыс деректері, телефон нөмірлері және элек-
трондық пошта мекенжайлары бұрынғыдай қалады.
18. «SIP Group» жауапкершілігі шектеулі серіктесті-
гі, БСН 181040003696, өзінің қайта ұйымдастырылғаны
туралы «Қуандық және К» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі ұйымына, БСН 020140003447, бірігуі жай-
лы хабарлайды. Шағымдар мына мекенжай бойынша
қабылданады: Астана қаласы, 5 ш/а, 14 үй, 1 пәтер.
19. Қазақстан Республикасы Су ресурстары және
ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің
«Қазсушар» ШЖҚ РМК-ның Ақмола филиалының «Та-
биғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы
заңының 25-бабының 9-тармағына сәйкес, 2023 жыл-
дың қорытындысы бойынша тұтынушылар мен өзге де
мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның
орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдар-
ламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің
сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақтау
және реттеліп көрсетілетін қызметтерді (Астана, Сілеті,
Преображенск гидротораптарының гидротехникалық
құрылыстары көмегімен жер үсті ағынын реттеу жөнін-
дегі қызметтер) ұсыну жөніндегі қызмет тиімділігінің
көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы жыл сайынғы есеп
бойынша жария тыңдаулар өткізіледі.
Есепті өткізу күні мен орны: 2024 жылғы 12 сәуір
күні сағат 11.00, Астана қаласы, Дүкенұлы көшесі, 23/1
кеңсе. Байланыс телефоны: 8(7172)248535 (іш.113).
20. Қазақстан Республикасы Су ресурстары және
ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің
«Қазсушар» ШЖҚ РМК-ның Ақмола филиалының «Та-
биғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы
заңының 25-бабының 9-тармағына сәйкес, 2023 жыл-
дың қорытындысы бойынша тұтынушылар мен өзге де
мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның
орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдар-
ламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін
қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің
сақтау және реттеліп көрсетілетін қызметтерді (Чаглин-
ка гидротораптарының гидротехникалық құрылыстары
көмегімен жер үсті ағынын реттеу жөніндегі қызметтер)
ұсыну жөніндегі қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне
қол жеткізу туралы жыл сайынғы есеп бойынша жария
тыңдаулар өткізіледі.
Есепті өткізу күні мен орны: 2024 жылғы 12 сәуір,
сағат 12.00, Астана қаласы, Дүкенұлы көшесі, 23/1
кеңсе. Байланыс телефоны: 8(7172)248535 (іш.113)
24. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің
жарғылық капиталындағы үлесті сату ниеті туралы
хабарлама
Осымен «Тобольский элеватор» жауапкершілі-
гі шектеулі серіктестігінің атқарушы органы (БСН
041040000742) «Жауапкершілігі шектеулі және қосым-
ша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан
Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-І
заңының 31-бабы 3-тармағының тәртібінде «Тоболь-
ский элеватор» ЖШС-нің барлық қатысушыларына
«Grain Partners» ЖШС «Тобольский элеватор» ЖШС-нің
жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 99,785899%
(тоқсан тоғыз бүтін оннан жеті жүз сексен бес мың сегіз
жүз тоқсан тоғыз пайыз) сатуға ұсынғаны туралы хабар-
лайды. Болжамды сату бағасы 237 793 303 (екі жүз отыз
жеті миллион жеті жүз тоқсан үш мың үш жүз отыз)
теңге. Сатып алудың басым құқығын жүзеге асырғысы
келетін «Тобольский элеватор» ЖШС қатысушысы жеті
күн мерзімде сатуға ұсынылған үлесті толық немесе
белгілі бір бөлікте сатып алуға ниетті екенін көрсете
отырып, бұл туралы «Тобольский элеватор» ЖШС
атқарушы органын хабардар етуі тиіс. Мекенжайы: Қа-
зақстан Республикасы, Қостанай облысы, Беимбет Май-
лин ауданы, Тобыл ауылы, Элеватор көшесі, 6 үй, пошта-
лық индексі 111715. Байланысушы тұлға: Бас директор
М.О. Инаишвили. Тел. +7(71436) 21270, +77076115750.
25. Ескерту. «Шығыс Қазақстан кеме жасау және
жөндеу зауыты» ЖШС қатысушыларының кезекті жи-
налысы 2024 жылғы 29 наурызда сағат 10.00-де өтеді.
Өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Шығыс
Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Прибрежный кенті,
1 квартал, 14/3 ғимарат мекенжайындағы әкімшілік
ғимарат.
Ұсынылып отырған күн тәртібі:
1. Атқарушы органның «Шығыс Қазақстан кеме жа-
сау және жөндеу зауыты» ЖШС-нің алдыңғы кезеңдегі
қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі;
2. «Шығыс Қазақстан кеме жасау және жөндеу зауы-
ты» ЖШС атқарушы органы туралы.
3. Әртүрлі.
26. «Караганданеруд» ЖШС, БСН 950440000457,
орналасқан жері: 100110, Қарағанды облысы, Абай ауда-
ны, Қарабас кенті, 025 есептік орам, 343 құрылыс, өзіне
«ФАЭТОН» ЖШС-н, БСН 970640001872, қосып алу
арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлай-
ды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: 100019, Қарағанды қаласы, Бульварный
тұйық көшесі, 61/2 құрылыс, тел. 87212305829.
27. «ФАЭТОН» ЖШС, БСН 970640001872, орна-
ласқан жері: 100119, Қарағанды қаласы, Бульварный
тұйық көшесі, 61/2 құрылыс, «Караганданеруд» ЖШС-
не, БСН 950440000457, орналасқан жері: 100110,
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарабас кенті,
025 есептік орам, 343 құрылыс, қосылуы арқылы
қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-
ды: Қарағанды қаласы, Бульварный тұйық көшесі, 61/2
құрылыс, тел. 87212306684.

МҰРАГЕРЛІК

4. 2023 жылы 15 қыркүйекте қайтыс болған
Жангабылов Жандос Бекболатовичтің артынан мұра-
лық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы
білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке
келуі керек. Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі
ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.
5. 2023 жылы 29 наурызда қайтыс болған Мусабаева
Айман Дуйсенбаевнаның артынан мұралық іс ашылды.
Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер нота-
риус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қы-
зылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов
көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
6. 2023 жылы 30 қыркүйекте қайтыс болған Рах-
манова Ажаркуль Буркитбаевнаның артынан мұралық
іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек.
Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі
кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
12. 09.01.2024 жылы қайтыс болған аз. Нақшораевв
Базаркүлдің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлер
нотариус З.Н. Кушекбаеваға хабарласуы керек. Мекен-
жайы: Астана қаласы, Р.Қошқарбаев даңғылы, 28 үй,
2-КБ, тел. 87024675855.
15. 2022 жылы 15 шілдеде қайтыс болған Әбдрашев
Мейрамбек Жұмабекұлының артынан мұралық іс ашыл-
ды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер
нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов
көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
16. 2023 жылы 12 қазанда қайтыс болған азамат Ай-
тжанов Нұркелді Аманкелдіұлының артынан мұрагерлік
ісі ашылды. Барлық мұрагерлер мұраны қабылдау үшін
нотариус Жулдыбаева Акманат Рыспековнаға хабарла-
суы керек. Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Ы.Жахаев
көшесі, 3 үй. Тел. 87029142773.
17. 2023 жылы 21 қарашада қайтыс болған азамат
Казибеков Арыпжанның артынан мұрагерлік іс ашылды.
Барлық мұрагерлер мұраны қабылдау үшін нотариус
Жулдыбаева Акманат Рыспековнаға хабарласуы керек.
Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Ы.Жахаев көшесі, 3 үй.
Тел. 87029142773.

----

----

----

----

bottom of page